Papiery wartościowe i ich specyfika

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainwestować w papiery wartościowe. Tych jest na rynku wiele, ale zdecydowana większość z nas nie wie, w jaki sposób się nimi posługiwać. Bodaj dwie najbardziej popularne formy papierów wartościowych to akcje oraz obligacje. Te pierwsze są emitowane na giełdzie, ale mogą mieć również charakter majątkowych udziałów w konkretnym przedsiębiorstwie. Dysponując określonym pakietem akcji posiadamy jakąś liczbę głosów w czasie walnego zgromadzenia – będzie ich tym więcej, im większy pakiet znalazł się w naszej gestii.

Obligacje z kolei są emitowane przez różne podmioty. Najczęściej spotyka się obligacje skarbowe, gdzie emitentem jest rząd konkretnego państwa, jak też obligacje municypalne, gdzie emitentem jest samorząd terytorialny. Warto nadmienić, że obligacja zalicza się do tak zwanych dłużnych instrumentów finansowych. Zakłada, że emitenci są dłużnikami wobec posiadacza obligacji i muszą wywiązać się wobec niego ze zobowiązań. W tym momencie właściciel obligacji może liczyć na zysk – nie ma jednak z racji posiadania obligacji żadnych praw własności ani prawa głosu.

Obrót papierami wartościowymi jest regulowany prawnie i wygląda inaczej w zależności od rodzaju papieru oraz jego charakterystyki. Przykładowo akcje akcjom nierówne. Jedne bowiem mogą mieć charakter na okaziciela, a więc mogą być sprzedane w prosty sposób, jedynie poprzez przekazanie posiadania w inne ręce. Akcje imienne natomiast muszą być na drodze prawnej przekazane innej osobie i do niej przypisane. Zarówno akcje jak i obligacje dają ich właścicielom szansę na zyski uzależnione od specyficznych uwarunkowań.

Close